جمعه 25 بهمن‌ماه سال 1387

خشانت هم حدی داره

Baking+by+design+Divorce+Cake+Specialty.png

به من چه ... من که ننداختمش خودش ازین بالا سقوط کرد ...


قهر قهر تا روز ...

حسابتو می رسم ..........

عروس خانوم حالا راضی شدی ... ؟؟!! دیدی هرچی گفتم برات جون می دم باور نکردی ...


پاشو خودتو لوس نکن زشته جلوی مهمونا .. اوا چرا پا نمی شی ..

thumb_divorce_cake.thumbnail.jpg

مگه قول نداده بودی با من ازدواج کنی .. حالا می ذاری بیام اون بالا کنارت .... ؟!
personal5.jpg
همیشه می دونستم وزن اظافیم یه روزی به دردم خواهد خورد .....

زود باش از روی کیک من برو پایین تا خودم ننداختمت ...