دوشنبه 14 بهمن‌ماه سال 1387

x2mr2e.jpg

تا این بنده خداها بیان آماده شن، مملکت تصرف شده، رفته