سه‌شنبه 12 آذر‌ماه سال 1387

ما در داستانها و یا فیلمها بسیار خوانده ایم یا دیده ایم که از اسامی مختلف خدایان قرون گذشته نام برده می شود.این اسامی و خدایان مدلهای دست ساز انسانهای آن ممالک بوده اند. حال برای مروری بر این نامهای خوش تلفظ و نا توان در زیر برخی از نام خدایان یونان و روم آورده شده است. ترتیب اسامی بدین شکل می باشد که ابتدا نام یونانی و سپس نام رومی(در پرانتز) هر کدام از الهه های دیرین آورده شده است نامهای تک نیز در دو زبان مشترک است.


زئوس ( ژوپیتر) : خدای خدایان


آپولون ( فبوس ): خدای موسیقی و هنر

موز ها ( فرشتگان الهام ) : پریان الهام بخش شعر و هنر
زهره (اِروس-آفرودیته - ونوس ) : الهه ی عشق و زیبایی


هرا ( نوین) : ملکه ی آسمان
پوزئیدون ( نپتون ) : خدای دریا
هیستا ( وستا ) : الهه آتش
آتنا ( منیروا ) : الهه ی علم و خرد
آرتمیس ( دیانا ) : الهه ی شکار
هرمس ( مرکور ) : خدای تجارت - قاصد خدایان
هفائیستوس ( دولکن ) : خدای صنعت
دمتر ( سرس ) : الهه ی کشاورزی
پروتمه : قهرمان زنجیر شده
هرکول : پهلوان افسا نه ای دنیای کهن

مریخ (آرس - مارس ) : خدای جنگ